Share:

Privacy policy

Mēs

Personas datu apstrādes pārzinis ir PIKC Valmieras tehnikums (Tehnikums), reģistrācijas nr. 90009612809 Adrese: Vadu iela 3, Valmiera, Latvija, LV-4201 ; Tālr. 64232155; e-pasts skola@valmierastehnikums.lv

Interneta vietne: www.valmierastehnikums.lv.

Sociālo mediju vietnes: Facebook; Instagram, Draugiem.lv, Youtube, Twitter.

Jūsu uzticība un privātums Mums ir svarīgs!

 • Esam izveidojuši šo Privātuma politiku ar mērķi Jums (datu subjektam) vienkāršā, skaidrā un saprotamā valodā sniegtu informāciju par Jūsu tiesībām, personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu apstrādājot Jūsu personas datus. Par personas datiem uzskatāma jebkura informācija par Jums kā identificējamu personu. Vēlamies pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus.
 • Mēs esam Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) pakļautības izglītības iestāde. Mūsu darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi darbības kontrolējošie normatīvie akti
 • Mēs kā savu misiju esam izvirzījuši kļūt par atpazīstamu, izglītojamiem pievilcīgu profesionālās izglītības iestādi, kurā tiek sagatavoti darba tirgus prasībām atbilstoši, kvalificēti speciālisti, nodrošinot izglītības programmu īstenošanu tautsaimniecībai prioritārās nozarēs. Lai nodrošinātu Jums augstākās kvalitātes pakalpojumus un izpildītu Mums normatīvajos aktos uzliktos pienākumus, Mēs veicam drošu un pārskatāmu Jūsu personas datu apstrādi. Mūsu vērtības – cieņa, atbildība un izaugsme.
 • Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
 • Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā un cik ilgi mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties, jautājumu gadījumā ¨ Uzlabojot privātuma politiku, vietnē www.valmierastehnikums.lv tiks publicētas visas izmaiņas. Jums vienmēr būs pieejama aktuālākā privātuma politika.


Kādēļ apstrādājam Jūsu datus?

Mēs apstrādājam datus kādā no šiem nolūkiem:

 • Datu apstrādes nolūki
 • Priekšnosacījums darba līguma, studiju līguma, u.c. saistību līgumu noslēgšanai
 • Potenciālā darbinieka atbilstības novērtējums (Piemēram, cv aplūkošana un darba interviju
  noturēšana)
 • Noslēgto līgumu un ar tiem saistīto normatīvo aktu nosacījumu izpilde
 • Uzņemšana studijās, kas notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un
  iesniedzamajiem dokumentiem
 • Mācību procesa nodrošināšana un sekmju uzskaite
 • Sertifikātu, apliecinājumu, diplomu, apbalvojumu piešķiršana
 • Dienesta viesnīcas darbības un pakalpojumu nodrošināšana
 • Zinātniskās darbības nodrošināšana un veicināšana
 • Bibliotēkas darbības un pakalpojumu nodrošināšana
 • Saziņa, piemēram, apstrādājam datus, lai saņemtu un atbildētu uz Jūsu epastiem, vēstulēm un
  telefona zvaniem
 • Maksājumu apkalpošana un nodrošināšana (stipendijas, transporta kompensācijas, kredītu
  apstiprināšana, studiju maksa, algas izmaksa, pabalsti, ziedojumi u.c.)
 • Dalības interešu izglītības pulciņos, piemēram, jaunsardze, ugunsdzēsības sports un frisbijs
  nodrošināšana
 • Parādu atgūšana un piedziņa
 • Audzēkņu pašpārvaldes darbības nodrošināšana
 • Pārvaldes funkciju realizācija
 • Izziņu izsniegšana normatīvos aktos noteiktajos gadījumos
 • Personas lietas izveide
 • Ekskursijas pa skolu nodrošināšana
 • Atskaišu sagatavošana
 • Sabiedrības informēšana par notikumiem, tajā skaitā pasākumiem, sasniegumiem un citām
  aktivitātēm (mājaslapa, dalība sociālajos tīklos, bukleti, video rullīši u.c.)
 • Informācijas sniegšana valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos
  noteiktajos gadījumos un apjomā
 • Mājaslapas www.valmierastehnikums.lv funkcionalitātes un lietošanas ērtuma nodrošināšana


Ja apstrādāsim personas datus nolūkiem, par kuriem neesam Jūs informējuši šajā Politikā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim Jūs atsevišķi.


Kādu Jūsu datu apstrādi veicam?

Personas datu kategorijas kuras apstrādājam ir atkarīgas no pakalpojuma kurus saņemat, Jūsu vēlmēm un Jūsu dalības dažādās aktivitātēs. Apstrādājam šādas datu kategorijas:

Personu datu kategorijasPiemēri
Identifikācijas dativārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (pases vai ID kartes kopija) u.c.
Kontaktinformācijadeklarētā dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.
Studiju datimatrikulas numurs, sekmes, pārbaudes darbi, apmeklējuma lapas u.c.
Darbinieku datiamats, struktūrvienība, dalība darba grupās, atskaites, sarakstes u.c.
Finanšu datibankas konta numurs, pavadzīmes, algas lapiņas u.c.
Datu subjekta sniegtie datifotogrāfija, intereses, izglītību apliecinoši dati, medicīniskā izziņa u.c.
Statistikas datiuzņemto studentu skaits, darbinieku skaits u.c.
Pārvaldības funkciju datiiesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.
Zinātniskās darbības datipublikācijas, dalība konferences, u.c.
SīkdatnesJūsu datoru identificējoša informācija, mājaslapas lietošanas dati u.c. Plaša informācija par sīkdatnēm pieejama šeit
Fotogrāfijas un video/audio
ieraksti
Fotogrāfijas no izlaidumiem, konferencēm, pasākumiem u.c.

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

 • Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt pakalpojumus tiek veikta, jo tā ir vajadzīga ar Jums noslēgta līguma izpildei, kā arī lai izpildītu uz Mums attiecināmus juridisku pienākumus, kā arī lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs.
 • Sīkdatņu izmantošana notiek, lai nodrošinātu vietnes www.valmierastehnikums.lv funkcionalitāti un sniegtu Jums pilnvērtīgu pakalpojumu, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu. Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr, tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt apgrūtināta.
 • Mēs publiskojam informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, tajā skaitā fotoattēlus un videoierakstus, jo Mums kā publiskai iestādei ir pienākums regulāri informēt sabiedrību par tās darbību, kas tiek (pilnībā vai daļēji) finansēta no sabiedrības locekļu (nodokļu maksātāju) līdzekļiem. Gadījumā, ja informācija tiks publiskota ārpus šiem mērķiem, Mēs pirms šo datu publicēšanas lūgsim atsevišķu piekrišanu.
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.


No kā mēs iegūstam personas datus?

 • Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums, piemēram, pirms pakalpojuma saņemšanas, līgumsaistību izpildes rezultātā un citādi, kā arī kad Jūs apmeklējat kādus Mūsu pasākumus vai interešu izglītības pulciņos (fotogrāfijas, videoieraksts) un Mūsu mājaslapu www.valmierastehnikums.lv.


Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

 • Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa.
 • Trešajām personām noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju.
 • Jums, kā datu subjektam, saskaņā ar skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
 • Tiesām vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, likumā noteikto pienākumu izpildei.
 • Jūsu datu saņēmēji var būt Mūsu pilnvarotie darbinieki, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.
 • Jūsu dati (fotoattēls, videoieraksts un citi dati) var tikt publicēti dažādos Mūsu informācijas resursos, novada domes informācijas resursos, tai skaitā Interneta vietnē, preses izdevumos un sociālajos tīklos (facebook, instagram, twitter, draugiem). Atsevišķos gadījumos varam nodot datus publiskošanai reģionālajā vai nacionālajā presē, vai citos informācijas resursos, it īpaši augstvērtīgu rezultātu un sasniegumu gadījumā.
 • Mēs izsniegsim personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

Cik ilgi glabājam Jūsu datus?

 • Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz šo piekrišanu. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu.
 • Kad šis periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums (anonimizācija).
 • Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar Mūsu savstarpējo līgumu un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas Mums jāievēro.
 • Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.


Kā nodrošinām Jūsu datu aizsardzību?

 • Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 • Esam izstrādājuši datu incidentu novēršanas un ziņošanas kārtību. Jūsu datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā.
 • Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.


Kādas ir Jūsu tiesības?

 • Ar atbildību izturamies pret Jūsu datiem un vienmēr ievērosim Jūsu tiesības un intereses atbilstoši normatīvajiem aktiem.
 • Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem
 • Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir novecojusi, nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.
 • Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret to apstrādi, ja uzskatāt, ka dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti.
 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskatāt, ka Jūsu datus esam apstrādājuši prettiesiski.
 • Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums.


Vai Jums ir kādi jautājumi?

Izmantojot Mūsu mājaslapu tiek izvietoti paziņojumi par šo privātuma politiku, kā arī Jūs varat iepazīties ar informāciju par izmantotajām sīkdatnēm. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu datu aizsardzību lūdzu informējiet par to Mūs elektroniski uz e-pasta adresi: ilze.avotina@valmierasthenikums.lv ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”.