Dalies:

SAM 8.3.4

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbilstoši SAM 8.3.4.

Finansējuma saņēmējs:

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Īstenošanas laiks:

2017.gada 2.oktobris – 2023.gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums:

Valmieras tehnikuma projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gada semestri projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Projekta īstenošanas pamats:

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).