13.05.2024

Dalies:

Paziņojums par Rakstisku izsoli

Nomas objekta veids un lietošanas mērķis

Valmieras tehnikuma virtuves un palīgtelpu noma
Valmieras tehnikums, Vadu iela 3, Valmiera. Būves kadastra apzīmējums 96010131404001. Kopējā iznomājamā platība 237,40 m2. Lietošanas mērķis – ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītojamajiem un darbiniekiem, atbilstoši MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana.
Iznomāšanas termiņšUz 3 (trīs) gadiem,  no 2024.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam
Izsoles sākuma cena par 1 m2 nomuNomas maksa par telpām 0,62 EUR/ m2 (bez PVN)
Nomas tiesību nosacījumi un pretendentu pieteikšanās termiņšNosacījumi atbilstoši sludinājumam un tam ievienotajai dokumentācijai VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā. Iesniegšanas termiņš līdz 2024.gada 17.maija plkst.13.00.
Nomas objekta apskates vieta un laiksDarba dienās, sākot ar 13.05.2024. plkst. 8:30 līdz 16.00, iepriekš telefoniski (tālr.Nr.28379114) sazinoties ar Valmieras tehnikuma saimniecības daļas vadītāju Skaidrīti Čukuli.
Rakstiskas izsoles rezultāti 
DokumentācijaRakstiskas izsoles nolikums
1.pielikums Nomas līguma projekts
2.pielikums Nomai nododamo telpu plāns un saraksts
3.pielikums Pieteikums izsolē