26.06.2020

Dalies:

Profesionālās kompetences novērtēšana – iespēja, kas jāizmanto!

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Šādu iespēju 26.jūnijā izmantoja 6 personas, kuras ikdienas darba pienākumus veic, kādā no finanšu un grāmatvedības nozares uzņēmumos, tomēr līdz šim viņiem nav bijusi iespēja kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un pilntiesīgi saukties par grāmatvedi.

Eksāmena komisija ar prieku vēroja un vērtēja, kā eksaminējamie veiksmīgi tika galā ar teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajiem uzdevumiem.

Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, kuri ir apguvuši kādu profesiju darba gaitā ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām izglītības iestādēm vai eksaminācijas centriem.

Lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai, profesionālās izglītības iestādes nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka MK noteikumi, kopš 2017. gada ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences novērtēšana” ietvaros strādājošie var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – eksāmena izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā.

(Informācijas avots un pilns teksts par projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences novērtēšana” iespējām VIAA mājas lapā https://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana)