Dalies:

Drukāt:

PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (16.2 pants) paredz: “organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci tajās profesionālajās kvalifikācijās, kurās tehnikums īsteno atbilstošas profesionālās izglītības programmas.” Personām, kurām dzīves laikā ir izveidojusies praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, ir iespēja to iegūt nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Valmieras tehnikums.(turpmāk tekstā - Tehnikums) ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēdzis deleģējuma līgumus, kas dod tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.šādās kvalifikācijās:

Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

  1. Pretendents iesniedz Tehnikumā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai;
  2. Tehnikums izraksta rēķinu saskaņā ar 2013.gada 10.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”;
  3. Pretendents veic pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Tehnikuma bankas kontu.
  4. Tehnikums nodrošina pretendentam divas bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu
  5. Nepieciešamības gadījumā pretendentam ir iespēja saņemt arī papildus maksas konsultācijas par teorētiskajiem jautājumiem
  6. Tehnikums vēlākais divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu;
  7. Pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņēmis vērtējumu ne mazāku par 5 ballēm (viduvēji), tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Izmaksu kompensācija par profesionālās kompetences novērtēšanu:

ESF fonds un valsts apmaksā 90% vai 100% no izdevumiem par kvalifikācijas eksāmenu projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" un “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, kurš pieteicies profesionālās kompetences novērtēšanai, var atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu

90% vai 100% (ja piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss) apmērā. Vairāk informācijas

Ikviens bezdarbnieks var pieteikties profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 100% apmērā. Vairāk informācijas

Kontaktpersona:

Inga Zariņa-Bojāre

inga.zarina-bojare@valmierastehnikums.lv

+371 29191344