26.02.2015

Dalies:

Tiks slēgts līgums ar SIA “BM-projekts”

Valmieras tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, īstenojot projektu “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006, 2017.gada 13.janvārī izsludināja iepirkumu ar ID Nr.VIAA 2017/02 ERAF VT “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem”.

SAM 8.1.3 15

Šobrīd ir izvērtēti iesniegtie piedāvājumi un norit līguma slēgšanas process ar iepirkuma 1.daļas uzvarētāju SIA “BM-projekts”. Līgums paredzēs, ka turpmāko 7 mēnešu laikā tiks izstrādāts būvprojekts Valmieras tehnikuma multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas jaunbūvei un tai piegulošās teritorijas labiekārtojumam.

Papildus Valmieras tehnikums veic tirgus izpēti, lai noslēgtu līgumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi Rankas teritoriālās struktūrvienības infrastruktūras modernizāciju, kur plānots īstenot šādus būvdarbus:

  • Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve;
  • Dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību kabinetu atjaunošana.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā Vadu ielā 3, Valmierā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.